Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Rozwoju Inwestycji

Dyrektor: Grażyna Ciurzyńska

Zastępca dyrektora: Monika Dadacz

Zastępca dyrektora: Joanna Makarowska

tel. 22 273 76 50

fax 22 273 89 11

e-mail: sekretariatDRI@mpit.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Rozwoju Inwestycji odpowiada za:

  1. przygotowywanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki inwestycyjnej w zakresie inwestycji prywatnych;
  2. budowanie długoterminowych relacji z inwestorami prywatnymi, w szczególności poprzez wspieranie procesów inwestycyjnych w ramach dostępnych instrumentów wsparcia oraz utrzymywanie kontaktu na etapie poinwestycyjnym;
  3. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instrumentem specjalnych stref ekonomicznych;
  4. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.;
  5. współpracę z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie inwestycji prywatnych;
  6. wykonywanie zadań i uprawnień Ministra, z wyłączeniem wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa, w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1378);
  7. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów pozakonkursowych w ramach III osi priorytetowej PO IR oraz utrzymanie trwałości projektów w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;
  8. prowadzenie prac związanych z realizacją rządowego programu wspierania inwestycji prywatnych oraz pomocą de minimis;
  9. współpracę z instytucjami polskiego i międzynarodowego rynku finansowego i kapitałowego w zakresie działalności inwestycyjnej.