Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu

Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Główne cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 to:

 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Punkt konsultacyjny udziela nieodpłatnych porad prawnych w zakresie usuwania azbestu.
tel.: 91 489 42 33
e-mail: azbest@gajanet.pl

Baza Azbestowa

Baza Azbestowa jest darmowym i obowiązkowym narzędziem informatycznym dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Jest ona dostępna także dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów azbestowych. Baza jest prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i stanowi jedno z narzędzi monitorowania zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Jak uzyskać hasło i login do Bazy Azbestowej?

Ważne dokumenty

 1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032   (PDF 651 KB)
 2. Programme for Asbestos Abatement in Poland  (PDF 572 KB)
 3. Uchwała Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. (PDF 25 KB) (Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. - M.P. Nr 50, poz. 735)
 4. Uchwała Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. (PDF 24 KB) (Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2010 r. - M.P. Nr 33, poz. 481)
 5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 14 marca 2013 roku w sprawie azbestozależnych chorób zawodowych i perspektyw całkowitego wyeliminowania wciąż obecnego azbestu
 6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski (obowiązywał do 2009 r.) (PDF 606 KB)

Rada Programowa

Przy Ministrze Przedsiębiorczości i Technologii funkcjonuje Rada Programowa. Jej przewodniczącą jest Katarzyna Kitajewska, Naczelnik Wydziału ds. Higieny Pracy w Departamencie Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. 

Do zadań Rady Programowej należy:

 1. ocena realizacji zadań Programu oraz wyznaczanie nowych kierunków prac;
 2. zgłaszanie Ministrowi propozycji inicjatyw legislacyjnych związanych z problematyką azbestową;
 3. wyrażanie opinii dotyczących środków finansowych planowanych na koordynację i monitoring Programu oraz wsparcie realizacji zadań wynikających z Programu;
 4. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie problematyki azbestowej.

W skład Rady Programowej (PDF 183 KB) powołani zostali przedstawiciele resortów, urzędów centralnych, instytutów, samorządu województw i organizacji pozarządowych.  

Opieka zdrowotna byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu 

Program okresowych badań lekarskich "Amiantus" prowadzony jest dla byłych pracowników 28 zakładów przetwórstwa azbestu, którzy byli zatrudnieni w zakładzie do 28 września 1997 r. Osoby te mają prawo do:

 • bezpłatnych okresowych badań lekarskich,
 • bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście,
 • korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego,
 • zwolnienia z odpłatności związanej z tym leczeniem. 

Wiecej informacji na stronach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:

 1. Zakłady pracy i ośrodki prowadzące badania
 2. Zakres badania lekarskiego
 3. Realizacja programu Amiantus i wyniki
 4. Przepisy prawne dotyczące zdrowia

Informacja o byłych zakładach przetwórstwa azbestu - stan na 2013 r.

Wszystkie zakłady zostały oczyszczone z azbestu. Na terenie większości z nich prowadzona jest obecnie działalność gospodarcza:

 • w 46% - działalność produkcyjna,
 • w 18% - handlowo-usługowa,
 • w 14% - działalność produkcyjno-usługowa,
 • w 7% - logistyczno-magazynowa,
 • w 7% - usługowa.

Dla każdego zakładu opracowano kartę zawierającą podstawowe informacje o stanie zakładu  (PDF 4 MB) i jego wpływie na środowisko.

Jak postępować z wyrobami zawierającymi azbest?

Formularze - Informacja o wyrobach zawierających azbest, Ocena użytkowania wyrobów zawierających azbest, Oznakowanie 

Wyroby z azbestu – obowiązki związane z użytkowaniem i usuwaniem