Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu

Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Główne cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 to:

 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Punkt konsultacyjny udziela nieodpłatnych porad prawnych w zakresie usuwania azbestu.
tel.: 91 489 42 33
e-mail: azbest@gajanet.pl

Baza Azbestowa

Baza Azbestowa jest darmowym i obowiązkowym narzędziem informatycznym dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Jest ona dostępna także dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów azbestowych. Baza jest prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju i stanowi jedno z narzędzi monitorowania zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Jak uzyskać hasło i login do Bazy Azbestowej?

Ważne dokumenty

 1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032   (PDF 651 KB)
 2. Programme for Asbestos Abatement in Poland  (PDF 572 KB)
 3. Uchwała Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. (PDF 25 KB) (Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. - M.P. Nr 50, poz. 735)
 4. Uchwała Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. (PDF 24 KB) (Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2010 r. - M.P. Nr 33, poz. 481)
 5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 14 marca 2013 roku w sprawie azbestozależnych chorób zawodowych i perspektyw całkowitego wyeliminowania wciąż obecnego azbestu
 6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski (obowiązywał do 2009 r.) (PDF 606 KB)

Rada Programowa

Przy Ministrze Rozwoju funkcjonuje Rada Programowa. Jej przewodniczącą jest Katarzyna Kitajewska, Naczelnik Wydziału ds. Higieny Pracy w Departamencie Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. 

Do zadań Rady Programowej należy:

 1. ocena realizacji zadań Programu oraz wyznaczanie nowych kierunków prac;
 2. zgłaszanie Ministrowi propozycji inicjatyw legislacyjnych związanych z problematyką azbestową;
 3. wyrażanie opinii dotyczących środków finansowych planowanych na koordynację i monitoring Programu oraz wsparcie realizacji zadań wynikających z Programu;
 4. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie problematyki azbestowej.

W skład Rady Programowej (PDF 183 KB) powołani zostali przedstawiciele resortów, urzędów centralnych, instytutów, samorządu województw i organizacji pozarządowych.  

Opieka zdrowotna byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu 

Program okresowych badań lekarskich "Amiantus" prowadzony jest dla byłych pracowników 28 zakładów przetwórstwa azbestu, którzy byli zatrudnieni w zakładzie do 28 września 1997 r. Osoby te mają prawo do:

 • bezpłatnych okresowych badań lekarskich,
 • bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście,
 • korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego,
 • zwolnienia z odpłatności związanej z tym leczeniem. 

Wiecej informacji na stronach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:

 1. Zakłady pracy i ośrodki prowadzące badania
 2. Zakres badania lekarskiego
 3. Realizacja programu Amiantus i wyniki
 4. Przepisy prawne dotyczące zdrowia

Informacja o byłych zakładach przetwórstwa azbestu - stan na 2013 r.

Wszystkie zakłady zostały oczyszczone z azbestu. Na terenie większości z nich prowadzona jest obecnie działalność gospodarcza:

 • w 46% - działalność produkcyjna,
 • w 18% - handlowo-usługowa,
 • w 14% - działalność produkcyjno-usługowa,
 • w 7% - logistyczno-magazynowa,
 • w 7% - usługowa.

Dla każdego zakładu opracowano kartę zawierającą podstawowe informacje o stanie zakładu  (PDF 4 MB) i jego wpływie na środowisko.

Jak postępować z wyrobami zawierającymi azbest?

Jeśli masz wyroby zawierające azbest - krok po kroku

Formularze - Informacja o wyrobach zawierających azbest, Ocena użytkowania wyrobów zawierających azbest, Oznakowanie 

Jeśli chcesz usuwać wyroby zawierające azbest - wskazówki dla przedsiębiorców