Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Akredytacja ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne

Zasady akredytacji Ośrodków Innowacji

Wznawiamy nabór wniosków o akredytację Ośrodków Innowacji świadczących usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji. Nabór wniosków o akredytację kierowany jest do Ośrodków Innowacji świadczących specjalistyczne:

 • usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;
 • usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Wnioski o akredytację

Wnioski wraz z właściwymi załącznikami należy składać: od 3 października 2016 r. w formie papierowej i elektronicznej (skany dokumentacji aplikacyjnej w PDF na adres: akredytacja@mr.gov.pl) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w dniach pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Departament Innowacji

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa 

z dopiskiem: Wniosek o akredytację Ośrodka Innowacji

 

Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji dokumentacji w kancelarii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i potrwa aż do odwołania.

Pytania dotyczące naboru można kierować na adres poczty elektronicznej: akredytacja@mr.gov.pl oraz telefonicznie pod nr 22 262 94 85.

 

ulotka informacyjna (PDF 2 MB)

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin akredytacji Ośrodków Innowacji wraz z załącznikami (PDF 238 KB)

Wzór wniosku o akredytację Ośrodka Innowacji wraz z instrukcją wypełnienia wniosku (DOC 184 KB)

Załącznik 1 do pkt 9b wniosku o akredytację (XLSX 12 KB)

Załącznik 2 do pkt 10b wniosku o akredytację (XLSX 12 KB)

Kryteria Akredytacji Ośrodków Innowacji (PDF 300 KB)

Wzór Fiszki oferty usługowej Ośrodka Innowacji (XLSX 22 KB)

Kategorie usług doradczych w zakresie innowacji (PDF 282 KB)

 

Zestawienie dotychczas akredytowanych Ośrodków Innowacji

Zestawienie Ośrodków Innowacji    (aktualne na dzień 16 sierpnia 2018 r.)

 

Zestawienie Fiszek ofert usługowych Ośrodków Innowacji

Zestawienie Fiszek OI

 

Eksperci 

Nabór kandydatów na Ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać do odwołania. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

 

Podstawowe pojęcia

Ośrodki innowacji

Podmioty zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości, transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych, aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym, procesowym i organizacyjnym.

W ramach ośrodków innowacji można wyróżnić określone co do sposobu i zakresu funkcjonowania instytucje wsparcia, tj.:

 • parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki;
 • inkubatory technologiczne;
 • centra transferu technologii;
 • akademickie inkubatory przedsiębiorczości;
 • centra innowacji.

Park Technologiczny/Park Naukowy

Wyodrębniona jednostka ukierunkowana na rozwój działalności przedsiębiorców wykorzystujących nowoczesne technologie, w szczególności małych i średnich, w oparciu o korzystanie z wyodrębnionych nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Realizując kompleksowe wsparcie, parki technologiczne oferują przedsiębiorcom także usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

Inkubatory technologiczne

Podmioty zapewniające program inkubacji przedsiębiorczości. Ich głównym celem jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Aby realizować powyższy cel inkubator w swojej ofercie powinien:

 • posiadać usługi wspierające biznes (np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne);
 • zapewniać pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym z funduszy ryzyka;
 • udostępniać adekwatną do potrzeb powierzchnię biurową i laboratoryjną na działalność gospodarczą.

Akademicki inkubator przedsiębiorczości

Jednostka powoływana przez uczelnię w celu wspierania działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami. Podmioty te realizują programy wsparcia polegające na przygotowaniu naukowców i studentów do utworzenia firmy oraz wstępnej oceny szans jej rynkowego powodzenia. Do grupy tej zaliczamy również AIP powołane do życia przez podmioty w których udziałowcami są uczelnie.

Centrum Transferu Technologii

Jednostka powoływana przez uczelnie lub instytuty Polskiej Akademii Nauk w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania do gospodarki wyników badań i prac rozwojowych prowadzonych wewnątrz instytucji – matki lub inne podmioty posiadające stałe umowy z uczelniami lub instytutami PAN na obsługę ich w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

Centra Innowacji (CI)

Ośrodki, które świadczą klientom wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Adresatem kompleksowych usług proinnowacyjnych najczęściej są już działające przedsiębiorstwa lub technologiczne start-up. Beneficjenci wsparcia nie zgłaszają w stosunku do CI zapotrzebowania na powierzchnie użytkowe, natomiast potrzebują merytorycznego wsparcia dla realizowanej przez siebie działalności innowacyjnej. Wsparcie to może przyjmować postać:

 • usług proinnowacyjnych, w tym transfer i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 • usług wspierających efektywne wdrażanie innowacji, w tym ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, doradztwo technologiczne, finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne,
 • kojarzenia przedsiębiorców z pracownikami naukowymi, m.in. poprzez kontakty z CI, z instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz z właścicielami technologii i know-how,
 • usług wspierających przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków finansowych i partnerów niezbędnych do realizowania ich aktywności innowacyjnej.

Wszystkie powyższe definicje zaczerpnięte zostały z opracowania „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014” pod redakcją Aleksandra Bąkowskiego i Marzeny Mażewskiej, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań/Warszawa 2015.

 

Archiwalne dokumenty

Poprzednie zasady akredytacji

Nabór wniosków i dokumentacja

Zawieszenie naboru wniosków

Konsultacje zmiany systemu akredytacji

Kryteria akredytacji Ośrodków Innowacji (PDF 279 KB)

Wzór wniosku o akredytację Ośrodków Innowacji (PDF 413 KB)

Załącznik nr 1 (PDF 65 KB)

Załącznik nr 2 (PDF 65 KB)

Wzór tabela uwag (DOCX 14 KB)

Podsumowanie konsultacji (PDF 563 KB)