Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) wskazuje na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

KIS polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej  gospodarki i  jej konkurencyjności  na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest dynamiczny, angażujący partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym.

Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.

Oficjalna strona Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: smart.gov.pl

Lista krajowych inteligentnych specjalizacji

(obowiązuje 1 stycznia 2019 r.)

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO.

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA  I ŚRODOWISKOWA

KIS 2. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO  

KIS 3. BIOTECHNOLOGICZNE I CHEMICZNE PROCESY, BIOPRODUKTY  I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 4. WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII.

KIS 5. INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO.

KIS 6. ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU.

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM - WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY

KIS 7. GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM - WODA, SURWOCE KOPALNE, ODPADY

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE  (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 8. WIELOFUNKCYJNE MATERIAŁY I KOMPOZYTY  O ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH, W TYM NANOPROCESY  I NANOPRODUKTY

KIS 9. SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE

KIS 10. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE  

KIS 11. ELEKTRONIKA DRUKOWANA, ORGANICZNA I ELASTYCZNA

KIS 12. AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

KIS 13.  FOTONIKA

KIS 14. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE

KIS 15. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MORSKIE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH, KONSTRUKCJI MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH ORAZ LOGISTYKI OPARTEJ O TRANSPORT MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY  

Lista i szczegółowe opisy krajowych inteligentnych specjalizacji - obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.  (PDF 798 KB)

Aktualności

W związku z monitorowaniem funkcjonowania Grup Roboczych ds. KIS oraz potrzebą uzupełnienia składów osobowych poszczególnych Grup wybranych krajowych inteligentnych specjalizacjach Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór uzupełniający do Grup Roboczych dla następujących krajowych inteligentnych specjalizacji:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1 Zdrowe społeczeństwo (dawny KIS 1 Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM), KIS 2 - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT), KIS 3 - Wytwarzanie produktów leczniczych (WPL) – na etapie łączenia Grup, zmiany nazwy i opisu specjalizacji,

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 6 - Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (BIOTECH)

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 7 - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ENER)

KIS 8 - Inteligentne i energooszczędne budownictwo (BUD)

KIS 9 - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku (TRANS)  

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

KIS 10 - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów (SUR)

KIS 11 - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) (REC)

KIS 12 - Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej (GWŚ)

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 13 - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO)

KIS 14 - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO)

KIS 15 - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (GEO)

KIS 16 - Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna  (ELEKTR)

KIS 17 - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO)

KIS 18 - Fotonika (FOT)

KIS 20 - Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy (ITM)

 

Do zadań Grupy Roboczych  należy  m.in.

- przygotowanie oraz cykliczna aktualizacja szczegółowego opisu specjalizacji, stanowiącego podstawę oceny, czy wniosek o dofinansowanie w ramach PO IR 2014-2020 wpisuje się w daną specjalizację,

- określanie wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji, a także działań niezbędnych do podjęcia w celu rozwoju danej specjalizacji,

- przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji (nazwy lub opisu), a także formułowania potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,

- analiza postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS,

- współpraca z Ministerstwem Rozwoju, innymi resortami odpowiedzialnymi merytorycznie za zakres tematyczny danej specjalizacji, Urzędami Marszałkowskimi oraz gremiami powołanymi na rzecz monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (m.in. Grupa Konsultacyjna, Grupy Robocze w zakresie innych krajowych inteligentnych specjalizacji) 

Termin składania formularza aplikacyjnego oraz CV: 17 lipca 2017 r.

Formularz aplikacyjny  (DOC 249 KB)

Regulamin naboru i prac GR ds. KIS (PDF 150 KB)

W formularzu aplikacyjnym proszę o wskazanie Grupy Roboczej, do której Państwo aplikujecie.

Formularz oraz CV prosze przesyłać na adres poczty elektronicznej Pani Justyny Gorzoch: justyna.gorzoch@mr.gov.pl.

Raporty i analizy

RAPORT Z MONITOROWANIA BIEŻĄCEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ W SEKTORACH - BADANIA 2016-2018

Mając na uwadze konieczność funkcjonowania stabilnego systemu prognozowania zmiany gospodarczej na poziomie makro- i mikroekonomicznym, bieżącego dostarczania informacji o sytuacji ekonomicznej w ujęciu horyzontalnym oraz jednocześnie potrzebę monitorowania KIS celem skupienia inwestycji w obszarach o największym potencjale rozwojowym Ministerstwo Rozwoju zleciło realizację w latach 2017-2019 usługi badawczej polegającej na identyfikacji punktów zwrotnych cyklu gospodarczego, a także przygotowania prognoz kształtowania się sytuacji gospodarczej w perspektywie kwartalnej wraz z oceną ich niepewności. Docelowo badania są wykorzystywane przez powołane w ramach systemu monitorowania KIS gremia takie, jak Grupy Robocze ds. krajowych inteligentnych specjalizacji, Obserwatorium Gospodarcze, Komitet Sterujący, Grupa Konsultacyjna.

Wyniki przedmiotowego projektu badawczego wykorzystywane są nie tylko w procesie monitorowania KIS, lecz również przyczyniają się do skutecznej realizacji polityki przemysłowej poprzez umożliwienie przekazywania przez Ministerstwo Rozwoju informacji z wyników badania przedsiębiorcom o zachodzących zmianach w gospodarce. Pozwala to na skuteczne podejmowanie przez firmy działań dostosowujących do zmian na rynku.

Projekt realizowany jest przez wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie - Małopolską Szkołą Administracji Publicznej. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 1.01.2017 - 30.04.2019, przy czym okres objęty badaniami dotyczy 9 kwartałów, począwszy od 1.10.2016.

Raport 1 - Raport 1 - łaczny (PDF 7 MB), Raport 1 - komponent makroekonomiczny (PDF 4 MB), Raport 1 - komponent mikroekonomiczny (PDF 6 MB), Raport 1 - synteza (PDF 1 MB)

Raport 2 - Raport 2 - łączny (PDF 13 MB), Raport 2 - komponent makroekonomiczny (PDF 9 MB), Raport 2 - komponent mikroekonomiczny (PDF 7 MB), Raport 2 - synteza (PDF 1015 KB)

Raport 3 - Raport 3 - łączny (PDF 3 MB), Raport 3 - komponent makroekonomiczny (PDF 9 MB), Raport 3 - komponent mikroekonomiczny (PDF 7 MB), Raport 3 - synteza (PDF 1 MB)

Raport 4 - Raport 4 - łączny (PDF 7 MB), Raport 4 - komponent makroekonomiczny (PDF 5 MB), Raport 4 - komponent mikroekonomiczny  (PDF 18 MB), Raport 4 - synteza (PDF 880 KB)

Raport 5 - Raport 5 łączny (PDF 8 MB),  Raport 5 - komponent makroekonomiczny (PDF 5 MB), Raport 5 - komponent mikroekonomiczny (PDF 19 MB), Raport 5 - synteza  (PDF 913 KB)

Raport 6 - Raport 6 - łączny (PDF 8 MB)Raport 6 - komponent makroekonomiczny (PDF 5 MB), Raport 6 - komponent mikroekonomiczny (PDF 19 MB), Raport 6 - synteza  (PDF 648 KB)

Raport 7Raport 7 - łączny (PDF 6 MB), Raport 7 - komponent makroekonomiczny (PDF 6 MB), Raport 7 - komponent mikroekonomiczny (PDF 20 MB), Raport 7 - synteza  (PDF 914 KB)