Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP

Chcesz wprowadzić na rynek innowacje? 

Akredytowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ośrodki Innowacji świadczą specjalistyczne usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone oraz świadczą usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Ośrodki Innowacji to podmioty zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości, transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych, aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym, procesowym i organizacyjnym. W ramach ośrodków innowacji można wyróżnić określone co do sposobu i zakresu funkcjonowania instytucje wsparcia, tj.: parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki; inkubatory technologiczne; centra transferu technologii; akademickie inkubatory przedsiębiorczości; centra innowacji. 

Lista usług świadczonych przez Ośrodków Innowacji:

1. Audyt innowacyjności

2. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji

3. Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji

4. Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji

5. Konsultacja w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów

6. Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych

7. Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii

8. Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii

9. Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z inwestorem w zakresie rozwijania i/lub wdrażania innowacji

10. Doradztwo w procesie przygotowania/weryfikacji i zawarcia umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnej technologii

11. Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej

12. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja

13. Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji

14. Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii

15. Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia innowacji

16. Analiza ryzyka wdrożenia innowacji

17. Doradztwo i pomoc w opracowaniu i wdrożeniu pilotażowym innowacji

18. Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji

19. Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji

20. Analiza wpływu wdrożenia innowacyjnej technologii na środowisko naturalne

21. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji

22. Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej

23. Udostępnienie banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku

24. Udostępnienie laboratoriów

25. Udostępnienie przestrzenie biurowej

Lista Ośrodków Innowacji akredytowanych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - link.

Potrzebujesz dofinansowania na zakup usług doradczych w zakresie innowacji lub wspierających wdrożenie innowacji?

Akredytowany Ośrodek Innowacji może być wykonawcą odpłatnych usług proinnowacyjnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców, którzy ubiegają się o dofinansowaniew ramach wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach poddziałania 2.3.1 POIR wspierane są zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi, które mają stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Wcześniej przedsiębiorca musi jednak nawiązać współpracę z akredytowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i złożyć wniosek do PARP o dofinasowanietakiej usługi.

Rozszerzony opis programu oraz wszystkie niezbędne dokumenty, znajdują się na dedykowanej stronie internetowej.