Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Główne zadania Punktu Kontaktowego ds. Produktów 

Celem działania Punktu Kontaktowego ds. Produktów jest udzielanie informacji – na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego w zakresie: 

 • polskich przepisów technicznych odnoszących się do  produktów niezharmonizowanych (tj. nieposiadających odrębnych uregulowań na poziomie UE), mających zastosowanie do konkretnego rodzaju produktu, wprowadzonego legalnie do obrotu na rynek innego państwa członkowskiego,
 • wymogu uzyskania odpowiedniego zezwolenia na wprowadzenie na rynek polski określonego produktu,
 • danych kontaktowych Punktów Kontaktowych ds. Produktów utworzonych w innych państwach członkowskich,
 • danych kontaktowych właściwych organów na terytorium RP, odpowiedzialnych za nadzorowanie wdrożenia danych przepisów technicznych,
 • polskich przepisów prawnych regulujących procedury odwoławcze w przypadku wystąpienia sporu między właściwymi organami a podmiotem gospodarczym.

Zasada wzajemnego uznawania

Zasada wzajemnego uznawania, o której mowa w rozporządzeniu 764/2008, wynikająca z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest bardzo istotna z punktu widzenia zapewnienia zasady swobodnego przepływu towarów w ramach rynku wewnętrznego. Zgodnie z tą zasadą towar, który został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie pochodzenia, musi zostać co do zasady dopuszczony do swobodnego przepływu i korzystać z dostępu do krajowych rynków wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że państwo członkowskie nie może zakazać sprzedaży na swoim terytorium produktów, które zostały wprowadzone legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet jeśli te produkty zostały wytworzone zgodnie z przepisami technicznymi innymi niż przepisy, które dotyczą produktów krajowych. Wzajemne uznawanie dotyczy produktów, które nie podlegają środkom harmonizującym na szczeblu UE lub aspektów produktów nie objętych zakresem zastosowania takich przepisów. 

Z zasady „wzajemnego uznawania” wynika zakaz stosowania między państwami członkowskimi: 

 • ograniczeń ilościowych w przywozie oraz wszelkich środków o skutku równoważnym,
 • ograniczeń ilościowych w wywozie oraz wszelkich środków o skutku równoważnym.  

Wyjątkowo zakazy lub ograniczenia przewozowe, wywozowe lub tranzytowe w handlu są prawnie dopuszczalne tylko wówczas, gdy są uzasadnione względami: 

 • moralności publicznej,
 • porządku publicznego,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin,
 • ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej,
 • ochrony własności przemysłowej i handlowej,
 • pod warunkiem że zastosowane zakazy i ograniczenia nie stanowią środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między Państwami Członkowskimi.

Forma udzielenia informacji przez Punkty Kontaktowy ds. Produktów  

Punkt Kontaktowy ds. Produktów udziela  informacji nieodpłatnie, drogą elektroniczną (e-mailem) w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego i właściwego przedmiotowo wniosku/formularza (dostępny do pobrania w sekcji Kontakt). 

Kontakt 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii/ Ministry of Entrepreneurship and Technology 

Departament Spraw Europejskich/ European Affairs Department

Punkt Kontaktowy ds. Produktów/ Product Contact Point

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa/ Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warsaw

e-mail: pcp@mr.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy (DOC 71 KB)Request Form  (DOC 73 KB) 

Punkty Kontaktowe w państwach członkowskich UE

Wykaz Punktów Kontaktowych w państwach członkowskich UE dostępny na stronie Komisji Europejskiej (PCP - Mutual Recognition - Contact List - European Commission website).

FAQ

 • Chciałbym importować na rynek polski produkty, które są już legalnie wprowadzone na rynek innego państwa członkowskiego UE. Jakie warunki muszę spełnić, aby produkty te mogły być dopuszczone do obrotu w Polsce?

Bardzo dużo zależy od rodzaju danego produktu. W szczególności istotne jest to, czy produkt należy do tzw. produktów zharmonizowanych, tj. czy wymogi dotyczące produktu są regulowane przez dyrektywy europejskie, czy też nie. Jeżeli produkt jest zharmonizowany i zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw, jego swobodny przepływ w ramach UE jest zapewniony. Jeśli natomiast nie jest to produkt zharmonizowany, ale jest już legalnie wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim UE, jego sprzedaż powinna być możliwa, zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania, nawet jeśli nie jest on zgodny z krajowymi przepisami. Sprzedaż takiego produktu może być ograniczona tylko w wyjątkowych przypadkach, ze względu na ważny interes publiczny uznany przez prawo wspólnotowe, jeżeli przepisy wewnętrzne państwa członkowskiego UE, z którego produkt jest dystrybuowany nie zapewniają wystarczającej ochrony. Taki interes publiczny może obejmować ochronę konsumentów, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo, porządek publiczny itp. Ponadto, ograniczenia uzasadnione takim środkiem interesu publicznego muszą być niedyskryminujące i odpowiednie do realizacji celu, jakiemu służą. Jeżeli właściwy organ uważa, że interes publiczny jest rzeczywiście zagrożony, a zamierza podjąć środki ograniczające, musi to zrobić zgodnie z rozporządzeniem 764/2008 w sprawie wzajemnego uznawania.

 • I would like to import to Poland products that are legally placed on the market of another EU Member State. What conditions do I need to meet before these products can be placed on the Polish market?

It very much depends on the character of the specific product. It is, in particular, essential whether the product is a so called harmonised product (i.e. whether the requirements for the product are regulated by European directives, or not). If a product is harmonised and complies with the requirements of the relevant directives, its free movement within the EU is ensured. If it is not harmonised, but it was legally produced and placed on the market of any other EU Member State, then its sale should be made possible, in line with the mutual recognition principle, even if it does not comply with domestic regulations. The sale of such  product can only be restricted in exceptional cases for reasons of public interest recognised by the EU law, if the domestic regulations of the EU Member State from which the product is distributed do not sufficiently cover the protection of that public interest. Such public interest may include consumer protection, protection of health, safety, public order, etc. Furthermore, the restricting measure applying to this public interest must be non discriminatory and appropriate, i.e. suitable for achieving the pursued goal. If the relevant authority considers that such public interest is indeed compromised and is planning to take restrictive measures, it must do so in line with Regulation 764/2008 on mutual recognition.

 • Jak mogę stwierdzić, że produkt jest zharmonizowany/ niezharmonizowany?

Art. 12 (4) Rozporządzenia nr 764/2008 w sprawie wzajemnego uznawania zobowiązuje Komisję Europejską do prowadzenia listy rodzajów produktów niezharmonizowanych. Wykaz ten jest regularnie uzupełniany i aktualizowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Poszczególne rodzaje produktów są organizowane zgodnie z klasyfikacją międzynarodową, tzw. kodami CN. Lista ta jednak nie jest wyczerpująca i nie zawiera wszystkich produktów niezharmonizowanych – służy wyłącznie do celów informacyjnych. Zawarte na niej informacje nie są więc wiążące. W przypadku wątpliwości co do danego produktu, można skontaktować się z odpowiednim Punktem Kontaktowym ds. Produktów.

 • How can I tell that a product is harmonised/non-harmonised? 

Art. 12 (4) of Regulation No. 764/2008 on mutual recognition obliges the European Commission to keep a list of examples of non-harmonised products. That list is regularly supplemented and updated on the European Commission website. Individual kinds of goods are organised according to internationally recognised codes, so-called CN codes. This list, however, is not exhaustive and does not list all non-harmonised products - it is for information only. The information contained in it is therefore not binding. In case of doubts whether a product is harmonised or not, you can contact the relevant Product Contact Point (PCP).

 • Jesteśmy firmą polską zainteresowaną importem produktów niezharmonizowanych z Japonii. Ten sam typ produktów, jest już przywożony przez inną spółkę do państw członkowskich UE, a firma ta posiada już zaświadczenia dla tego produktu. Czy ten produkt musi ponownie przejść badania?

Co do zasady, należy dokonać rozróżnienia pomiędzy sytuacją, gdy towary są przywożone z tzw. krajów trzecich (tj. krajów, które nie są członkami UE lub EFTA) oraz sytuacji w handlu wewnątrzwspólnotowym pomiędzy państwami członkowskimi UE. W pierwszym przypadku, wymogi określone przez ustawodawstwo polskie muszą być spełnione. Produkty przywożone bezpośrednio z państw trzecich nie mogą korzystać z zasady wzajemnego uznawania. Fakt, że towary tego samego rodzaju są jednocześnie importowane do innych krajów UE przez Państwa firmę lub niektóre inne spółki, nie ma znaczenia. Zasada wzajemnego uznawania zawsze odnosi się tylko do konkretnego produktu. Z tego powodu, jeśli produkt zostaje importowany z państwa trzeciego bezpośrednio na terytorium Polski, musi być uznany jako produkt, który nie tylko nie był wyprodukowany w UE, ale również jako produkt, który nigdy nie został wprowadzony na tutejszy rynek. Jeżeli przepisy europejskie lub krajowe określają obowiązek poddania produktu uprzednim badaniom/testom, produkt musi być rzeczywiście poddany takim procedurom.

 • We are a Polish company interested in importing a non-harmonised product from Japan. It is a product of the same type as one that is already being imported by another company to EU Member States, and that company has an attestation for the product. Must this product go through testing again?

In principle, a distinction must be drawn between a situation when goods are imported from the so called third countries (i.e. countries which are not UE or EFTA Member States), and situations of intra-Community trade between EU Member States. In the former case, the requirements set by Polish laws must be met. Products imported directly from third countries cannot profit from the principle of mutual recognition. The fact that goods of the same type are simultaneously imported to other EU countries by your company or some other company, is not relevant. The mutual recognition principle always applies only to a specific individual product. For this reason, if a product goes from a third country directly to Poland, it must be viewed as a product which was not only not made in the EU, but a product which has never been placed on the market here. If a European or national regulation sets the obligation of testing, the product must indeed be tested in Poland.

Akty prawne 

Obowiązujące  akty prawa polskiego regulujące bezpieczeństwo produktu (Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP) - wybrane akty prawne:

Przydatne linki

GUNB - Punkt Kontaktowy ds. Wyrobów Budowlanych

UOKiK – bezpieczeństwo produktów (obowiązki przedsiębiorców)

Informacje Komisji Europejskiej nt. swobodnego przepływu towarów w obszarze niezharmonizowanym (EN)

Lista produktów niezharmonizowanych – strona Komisji Europejskiej (EN)

Informacje Komisji Europejskiej nt. prawodawstwa w zakresie wprowadzania produktów na rynek (EN)

Oznakowanie CE:

PARP – punkty konsultacyjne dla przedsiębiorców

Krajowy System Usług - KSU

Podstawa prawna utworzenia Punktu Kontaktowego ds. Produktów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE

Na mocy powyższego rozporządzenia państwa członkowskie zostały zobowiązane do utworzenia na swoich terytoriach Punktów Kontaktowych ds. Produktów i przekazywania ich danych kontaktowych innym państwom członkowskim oraz Komisji.