Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Formularz rejestracyjny na warsztaty nt. zasady wzajemnego uznawania w swobodnym przepływie towarów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 273 82 97 (22 262 98 99, 22 262 98 55).

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest zgodę podmiotu danych.

4. Dane dotyczące Pani/Pana szczególnych potrzeb będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO to jest na podstawie udzielonej przez Panią/Pana wyraźnej zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania związanego z:

  • rejestracją na warsztaty nt. zasady wzajemnego uznawania w swobodnym przepływie towarów, które odbędą się w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie,
  • zapewnieniem przez organizatora technicznych warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w warsztatach, które odbędą się w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać informację o wycofaniu zgody na adres: pawel.duvall@mpit.gov.pl.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 5.