Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Formularz rejestracji na konferencję „Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej”.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 273 82 97 (22 262 98 99, 22 262 98 55).

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest zgodę podmiotu danych.

4. Dane dotyczące Pani/Pana szczególnych potrzeb będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 RODO to jest na podstawie udzielonej przez Panią/Pana wyraźnej zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania związanego z:

  • rejestracją na konferencję „Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej”,
  • przekazaniem informacji i materiałów pokonferencyjnych
  • zapewnieniem przez organizatora technicznych warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w imprezie.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.

8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać informację o wycofaniu zgody na adres: Piotr.Kosiaty@mpit.gov.pl.

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania rejestracji udziału w konferencji „Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej”.