Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dyrektywa ws. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Informacje o dyrektywie

Obowiązująca od 20.04.2016 r. dyrektywa ATEX 2014/34/UE dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej jest dostępna w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex.

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2014/34/UE, które można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu (Dz.U. z 2016 r. poz. 817), powinno być czytane łącznie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542), znajdującą się również w tej bazie.

ATEX 2014/34/UE zastąpiła poprzednio obowiązującą dyrektywę 94/9/WE, przede wszystkim uzupełniając ją o wymagania tzw. Nowych Ram Prawnych. Zainteresowani mogą się także zapoznać z rozporządzeniem krajowym, które wdrażało poprzednio obowiązującą dyrektywę, i które znajduje się w bazie aktów prawnych Sejmu (Dz.U. z 2005 nr 263, poz. 2203).   

Przepisy unijne wynikające z dyrektywy ATEX określają tzw. wymagania zasadnicze dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Stosownie do innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem tych urządzeń i systemów do obrotu.

 

Odnośniki

Zobacz inne ciekawe strony

OZNAKOWANIE CE

Unijny Przewodnik dot. systemu oceny zgodności BLUE GUIDE

Strona UOKiK-u poświęcona oznakowaniu CE

Strona UOKiK-u z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Punkt Kontaktowy ds. Produktów Niezharmonizowanych

Punkty konsultacyjne EEC

Kontakt

W sprawach dyrektywy i aktów wdrazajacych  (w tym kwestie omawiane na posiedzeniach Grup Roboczych w Brukseli) - Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego (DOT) - email: sekretariatDOT@mpit.gov.pl

W sprawach norm zharmonizowanych prosimy o kontakt z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (www.pkn.pl)