Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inwestycje prywatne

Proces inwestycyjny

 Zobacz jak inwestować? Kroki procesu: 1.Pozyskanie inwestora 2. Realizacja procesu inwestycyjnego 3. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności 4. Opieka poinwestycyjna

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. oferuje bezpłatne usługi obejmujące, m.in.: pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji w Polsce, organizację wizyt inwestorów w potencjalnych lokalizacjach, informowanie na temat otoczenia prawno – gospodarczego, informowanie o dostępnych zachętach inwestycyjnych, ułatwianie kontaktów z władzami centralnymi oraz lokalnymi, identyfikację dostawców oraz kontrahentów, opiekę poinwestycyjną dla inwestorów (wsparcie reinwestycji firm w Polsce).

Sprawdź ofertę PAIH

Finansowanie komercyjne

Finansowanie Dłużne

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji finansuje przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.Finansowanie jest „szyte na miarę", co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. BGK może udzielać finansowania ze środków własnych, bądź z linii kredytowych EBI lub KfW. 

 • Kredyty inwestycyjne 

          Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK  zapewnia pozyskanie długoterminowego finansowania projektów inwestycyjnych, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich. 

          Dowiedz się więcej!

 • Obligacje 

          Produkt BGK przeznaczony dla podmiotów posiadających zdolność do emisji obligacji. Program emisji obligacji wraz z gwarancją ich nabycia przez bank może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego. 

          Dowiedz się więcej!

 

Pożyczki

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) finansuje rozwój przedsiębiorstw przemysłowych udzielając pożyczek średnio i długookresowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych; restrukturyzacyjnych i rozwojowych;  wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstw, zasilenie w kapitał obrotowy, finansowanie kontraktów oraz realizację przedsięwzięć innowacyjnych. Z oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w przemyśle oraz ich usługodawcy. Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

 • Finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw więcej
 • Finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji więcej
 • Pożyczki dla innowacyjnych firm więcej
 • Finansowanie dłużne branż strategicznych obarczonych wysokim ryzykiem więcej

Rynek kapitałowy

 • Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wspiera firmy przygotowujące się do wejścia na rynki giełdowe. Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

Dowiedz się więcej!

 • Finansowanie kapitałowe wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstwPolski Fundusz Rozwoju S.A. oferuje finansowanie rozwoju przemysłu poprzez Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Formy finansowania obejmują przeważnie obejmowanie mniejszościowych udziałów/akcji; dodatkowo fundusz może obejmować obligacje, udzielać finansowania podporządkowanego typu mezzanine, udzielać finansowania hybrydowego.infolinia 800 800 120info@pfr.pl

Zachęty inwestycyjne

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. 

 • Forma wsparcia - wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem  Przedsiębiorczości i Technologii a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań. 
 • Beneficjenci - o wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych: motoryzacyjny, elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD, lotniczy, biotechnologii, rolno-spożywczy, nowoczesnych usług oraz działalność badawczo-rozwojowa (B+R). 

  Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje). 

  Operatorem Systemu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister  Przedsiębiorczości i Technologii. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego. 

Dowiedz się więcej!

Zachęty inwestycyjne w gminach  

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w gminach jest zwolnienie z podatków i opłat lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rada gminy w drodze uchwały może ustanowić zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, jako jedną z form pomocy publicznej.Pomoc podatkowa na podstawie uchwał rad gmin jest tzw. „pomocą automatyczną”, co oznacza, że zwolnienie przysługuje z mocy samego prawa, po spełnieniu przez przedsiębiorcę przesłanek ustalonych w uchwale rady gminy. 

Dowiedz się wecej! 

Zachęty inwestycyjne w SSE

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej z SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej). W SSE przedsiębiorca może otrzymać także działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją oraz zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Nie każdy rodzaj działalności może korzystać ze zwolnienia podatkowego w specjalnej strefie ekonomicznej. Prawo do korzystania ze zwolnień podatkowych z tytułu nowej inwestycji w SSE przysługuje przedsiębiorcy, pod warunkiem że przedsiębiorca:

 • Nie przeniesie, w jakiejkolwiek formie, własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat;
 • Będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres nie krótszy niż 3 lata;
 • W przypadku zaś korzystania z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy - utrzyma nowo utworzone miejsca pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia ich utworzenia, (3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców).

Dopuszczalną wysokość pomocy dla każdego regionu Polski określa Mapa pomocy regionalnej. Od 1 lipca 2014 r. w Polsce obowiązuje nowa Mapa pomocy regionalnej na lata 2014 - 2020.  

50% 5 województw wschodnich. 35% województwo kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie. 25% województwo dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie. 20% podregion warszawski zachodni.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną w SSE, czyli kosztami stanowiącymi podstawę obliczenia maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego mogą być: koszty nowej inwestycji lub koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników, w zależności od tego czy zwolnienie podatkowe ma być pomocą z tytułu nowej inwestycji, czy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Możliwe jest także korzystanie z obu powyższych form pomocy jednocześnie, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy dla danej inwestycji.

Minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej w SSE wynosi min. 100 tysięcy EUR. Koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników to dwuletnie koszty płacy brutto, powiększone o obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.

Dowiedz się więcej!

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie części terytorium Polski, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe, a dodatkową korzyścią jest fakt, że może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie.

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE wydaje zarząd strefy. Pomaga on również w procesie inwestycyjnym, poprzez np. ułatwianie kontaktów z władzami lokalnymi czy administracją centralną w kwestii m.in. zakupu ziemi pod inwestycje.

Specjalne Strefy Ekonomiczne zostały stworzone w celu:

 • przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów,
 • rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej,
 • zwiększenia konkurencyjności produktów i usług,
 • zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury,
 • tworzenia nowych miejsc pracy.

Dowiedz się więcej!

Zachęty inwestycyjne w SSE

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej z SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej). W SSE przedsiębiorca może otrzymać także działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją oraz zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Nie każdy rodzaj działalności może korzystać ze zwolnienia podatkowego w specjalnej strefie ekonomicznej. Prawo do korzystania ze zwolnień podatkowych z tytułu nowej inwestycji w SSE przysługuje przedsiębiorcy, pod warunkiem że przedsiębiorca:

 • Nie przeniesie, w jakiejkolwiek formie, własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat;
 • Będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres nie krótszy niż 3 lata;
 • W przypadku zaś korzystania z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy - utrzyma nowo utworzone miejsca pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia ich utworzenia, (3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców).

Dopuszczalną wysokość pomocy dla każdego regionu Polski określa Mapa pomocy regionalnej. Od 1 lipca 2014 r. w Polsce obowiązuje nowa Mapa pomocy regionalnej na lata 2014 - 2020.  

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną w SSE, czyli kosztami stanowiącymi podstawę obliczenia maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego mogą być: koszty nowej inwestycji lub koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników, w zależności od tego czy zwolnienie podatkowe ma być pomocą z tytułu nowej inwestycji, czy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Możliwe jest także korzystanie z obu powyższych form pomocy jednocześnie, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy dla danej inwestycji.

Minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej w SSE wynosi min. 100 tysięcy EUR. Koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników to dwuletnie koszty płacy brutto, powiększone o obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.

Dowiedz się więcej!

 

Doradztwo i wyszukiwanie lokalizacji

Właściwa lokalizacja inwestycji jest dla inwestora jednym z kluczowych czynników sukcesu. Poszukiwanie i wybór dostępnych terenów czy hal produkcyjnych to zadanie często długotrwałe i skomplikowane. Pomóc w nim może Internetowa Baza Ofert Inwestycyjnych. 

Baza Ofert Inwestycyjnych zawiera obecnie prawie dwa tysiące ofert typu „greenfield” czyli opisów dostępnych działek i terenów inwestycyjnych oraz ponad dwieście ofert typu „brownfield” czyli dostępnych hal magazynowo-produkcyjnych. Każdy opis opatrzony jest zdjęciem, mapą oraz szczegółową specyfikacją danej oferty. Baza prowadzona jest w jęz. angielskim, by ułatwić przedsiębiorcom i inwestorom rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce, ale poruszanie się po niej i wyszukiwanie atrakcyjnych lokalizacji jest bardzo intuicyjne i czytelne również dla polskojęzycznych przedsiębiorców.

Działki i tereny inwestycyjne dostępne w Bazie mają powierzchnię min. 2 ha z przeznaczeniem pod przemysł, produkcję, magazyny, aktywizację gospodarczą itp. (bez przeznaczenia pod turystykę i rekreację, na cele mieszkaniowe czy hotele), natomiast hale magazynowo-produkcyjne dostępne w Bazie mają powierzchnię min. 1000 m2 z przeznaczeniem pod przemysł, produkcję, magazyny, aktywizację gospodarczą itp. 

Skorzystaj z Bazy!

 

Przeczytaj o regionach

Potencjał inwestycyjny poszczególnych regionów w Polsce jest różny, a zebranie informacji o atrakcyjności regionu czy kluczowych sektorach gospodarki rozwiniętych w danym województwie może zająć dużo czasu. By przybliżyć regiony potencjalnym inwestorom warto sięgnąć po raporty „Atrakcyjność inwestycyjna regionów”.

Raporty podzielone są na województwa, a każdy z raportów zawiera:

 • syntetyczne podsumowanie gospodarki regionu i ujęcie najważniejszych informacji społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem ocen atrakcyjności inwestycyjnej;
 • opis wewnętrznego zróżnicowania atrakcyjności inwestycyjnej województwa w odniesieniu do jego powiatów i gmin;
 • opis wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie ze wskazaniem rodzaju wsparcia dla inwestorów;
 • zestawienia tabelaryczne i wskaźniki.

Sprawdź atrakcyjność regionów! 

Dodatkowo dostęny jest także raport roczny, zawierający prezentację Polski i jej potencjału inwestycyjnego oraz przybliżający kluczowe sektory polskiej gospodarki. Raport nosi nazwę „Why Poland”.

Przeczytaj raport "Why Poland"

Inwestorzy zagraniczni w Polsce

Polska zlokalizowana jest w centrum Europy i choćby już tylko ten czynnik sprawia, że posiada duży potencjał inwestycyjny. Przekonały się o tym setki firm z całego świata, które już zainwestowały swój kapitał w Polsce. By przybliżyć skalę inwestycji, warto sięgnąć po anglojęzyczne publikacje „Lista Największych Inwestorów Zagranicznych w Polsce”.

Publikacje te przygotowywane są za dany rok kalendarzowy i zawierają tabelaryczne zestawienie inwestorów pogrupowane według krajów. Dla każdego z krajów podane są nazwy inwestorów, klasyfikacja ich działalności wg kodu PKD, krótki opis obszaru działalności oraz nazwy polskich firm, w które zainwestowano.

Sprawdź inwestorów zagranicznych w Polsce!