Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Akredytacja ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne

Zasady akredytacji Ośrodków Innowacji

Wznawiamy nabór wniosków o akredytację Ośrodków Innowacji świadczących usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji. Nabór wniosków o akredytację kierowany jest do Ośrodków Innowacji świadczących specjalistyczne:

 • usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;
 • usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Wnioski o akredytację

Wnioski wraz z właściwymi załącznikami należy składać: od 3 października 2016 r. w formie papierowej i elektronicznej (skany dokumentacji aplikacyjnej w PDF na adres: akredytacja@mr.gov.pl) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w dniach pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Departament Innowacji

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa 

z dopiskiem: Wniosek o akredytację Ośrodka Innowacji

 

Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji dokumentacji w kancelarii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i potrwa aż do odwołania.

Pytania dotyczące naboru można kierować na adres poczty elektronicznej: akredytacja@mr.gov.pl oraz telefonicznie pod nr 22 262 94 85.

 

ulotka informacyjna (PDF 2 MB)

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin akredytacji Ośrodków Innowacji wraz z załącznikami (PDF 238 KB)

Wzór wniosku o akredytację Ośrodka Innowacji wraz z instrukcją wypełnienia wniosku (DOC 184 KB)

Załącznik 1 do pkt 9b wniosku o akredytację (XLSX 12 KB)

Załącznik 2 do pkt 10b wniosku o akredytację (XLSX 12 KB)

Kryteria Akredytacji Ośrodków Innowacji (PDF 300 KB)

Wzór Fiszki oferty usługowej Ośrodka Innowacji (XLSX 22 KB)

Kategorie usług doradczych w zakresie innowacji (PDF 282 KB)

 

Zestawienie dotychczas akredytowanych Ośrodków Innowacji

Zestawienie Ośrodków Innowacji (aktualne na dzień 9 października 2018 r.)

 

Zestawienie Fiszek ofert usługowych Ośrodków Innowacji

Zestawienie Fiszek OI

 

Eksperci 

Nabór kandydatów na Ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać do odwołania. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

 

Podstawowe pojęcia

Ośrodki innowacji

Podmioty zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości, transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych, aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym, procesowym i organizacyjnym.

W ramach ośrodków innowacji można wyróżnić określone co do sposobu i zakresu funkcjonowania instytucje wsparcia, tj.:

 • parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki;
 • inkubatory technologiczne;
 • centra transferu technologii;
 • akademickie inkubatory przedsiębiorczości;
 • centra innowacji.

Park Technologiczny/Park Naukowy

Wyodrębniona jednostka ukierunkowana na rozwój działalności przedsiębiorców wykorzystujących nowoczesne technologie, w szczególności małych i średnich, w oparciu o korzystanie z wyodrębnionych nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Realizując kompleksowe wsparcie, parki technologiczne oferują przedsiębiorcom także usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

Inkubatory technologiczne

Podmioty zapewniające program inkubacji przedsiębiorczości. Ich głównym celem jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Aby realizować powyższy cel inkubator w swojej ofercie powinien:

 • posiadać usługi wspierające biznes (np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne);
 • zapewniać pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym z funduszy ryzyka;
 • udostępniać adekwatną do potrzeb powierzchnię biurową i laboratoryjną na działalność gospodarczą.

Akademicki inkubator przedsiębiorczości

Jednostka powoływana przez uczelnię w celu wspierania działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami. Podmioty te realizują programy wsparcia polegające na przygotowaniu naukowców i studentów do utworzenia firmy oraz wstępnej oceny szans jej rynkowego powodzenia. Do grupy tej zaliczamy również AIP powołane do życia przez podmioty w których udziałowcami są uczelnie.

Centrum Transferu Technologii

Jednostka powoływana przez uczelnie lub instytuty Polskiej Akademii Nauk w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania do gospodarki wyników badań i prac rozwojowych prowadzonych wewnątrz instytucji – matki lub inne podmioty posiadające stałe umowy z uczelniami lub instytutami PAN na obsługę ich w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

Centra Innowacji (CI)

Ośrodki, które świadczą klientom wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Adresatem kompleksowych usług proinnowacyjnych najczęściej są już działające przedsiębiorstwa lub technologiczne start-up. Beneficjenci wsparcia nie zgłaszają w stosunku do CI zapotrzebowania na powierzchnie użytkowe, natomiast potrzebują merytorycznego wsparcia dla realizowanej przez siebie działalności innowacyjnej. Wsparcie to może przyjmować postać:

 • usług proinnowacyjnych, w tym transfer i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 • usług wspierających efektywne wdrażanie innowacji, w tym ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, doradztwo technologiczne, finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne,
 • kojarzenia przedsiębiorców z pracownikami naukowymi, m.in. poprzez kontakty z CI, z instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz z właścicielami technologii i know-how,
 • usług wspierających przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków finansowych i partnerów niezbędnych do realizowania ich aktywności innowacyjnej.

Wszystkie powyższe definicje zaczerpnięte zostały z opracowania „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014” pod redakcją Aleksandra Bąkowskiego i Marzeny Mażewskiej, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań/Warszawa 2015.

 

Archiwalne dokumenty

Poprzednie zasady akredytacji

Nabór wniosków i dokumentacja

Zawieszenie naboru wniosków

Konsultacje zmiany systemu akredytacji

Kryteria akredytacji Ośrodków Innowacji (PDF 279 KB)

Wzór wniosku o akredytację Ośrodków Innowacji (PDF 413 KB)

Załącznik nr 1 (PDF 65 KB)

Załącznik nr 2 (PDF 65 KB)

Wzór tabela uwag (DOCX 14 KB)

Podsumowanie konsultacji (PDF 563 KB)