Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aluminium

26 kwietnia 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/640 (PDF 526 KB) wprowadzające uprzedni nadzór nad przywozem niektórych wyrobów z aluminium pochodzącymi z niektórych państw trzecich (Dz.U. UE L 106/7 z 26.4.2018 r.).

Z ww. rozporządzenia wynika obowiązek posiadania dokumentu nadzoru na przywóz określonych wyrobów aluminiowych wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (w przypadku Polski przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii).Obowiązek posiadania dokumentu nadzoru dotyczącego niektórych wyrobów aluminiowych (określonych w załączniku I do rozporządzenia 2018/640) pojawi się po upływie 15 dni kalendarzowych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia (licząc od dnia 27 kwietnia 2018 r.).

Jest to instrument analogiczny do tego, jaki obowiązuje już w imporcie wyrobów stalowych (opisany poniżej). Osoby kontaktowe – wskazane w części dotyczącej nadzoru importu stali.   

Wzór wniosku (DOC 37 KB)

Stal

W dniu 29 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/670  (PDF 454 KB) wprowadzające uprzedni nadzór nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzącymi z niektórych państw trzecich (Dz.U. UE L 115/37 z 29.4.2016 r.).

Z ww. rozporządzenia wynika obowiązek posiadania dokumentu nadzoru na przywóz określonych wyrobów stalowych wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (w przypadku Polski przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii).

Obowiązek posiadania dokumentu nadzoru dotyczącego niektórych wyrobów stalowych (określonych w załączniku I do rozporządzenia 2016/670) pojawi się po upływie 21 dni roboczych licząc od dnia 30 kwietnia 2016. i będzie obowiązywał do dnia 15 maja 2020 r.

Wymóg posiadania dokumentu nadzoru dotyczy wyrobów stalowych pochodzących z krajów pozaunijnych, z wyjątkiem Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Dokument nadzoru wydawany jest bezpłatnie, dla dowolnej wnioskowanej ilości (potwierdzonej przedstawionym dokumentem zakupu), w ciągu pięciu dni od złożenia kompletnego wniosku.

Przywóz wyrobów stalowych których waga jest równa lub mniejsza niż 2500 kg nie jest objęty wymogiem uzyskania dokumentu nadzoru.

Wzór wniosku  (DOC 37 KB)

Do wniosku importer przekłada jeden z wymienionych poniżej dowodów zamiaru dokonania przywozu:

 1. umowę kupna lub sprzedaży,
 2. fakturę proforma

W przypadku gdy towar nie został zakupiony bezpośrednio w kraju produkcji załącza się również certyfikat produkcji wystawiony przez hutę która wyroby wyprodukowała.

Wniosek można składać od dnia 30 kwietnia 2016 r.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Wnioski składane osobiście są przyjmowane i rejestrowane w Kancelarii Ogólnej w godzinach 8.15-16.00 w gmachu głównym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Dokument nadzoru wysyłany jest pocztą przez Kancelarię Ogólną Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dodatkowo informujemy, że wszelkie informacje m.in. o trybie rozpatrywania wniosków oraz o terminie wydania decyzji udzielane są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez pracowników Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadzących merytorycznie sprawy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień, prosimy o kontakt z Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.


Ines Sobstyl tel. 22 262 94 71,
Bożena Kornacka tel. 22 262 94 52,
Jarosław Pocztarski 22 262 94 66,
Monika Cieciura Wrzeszcz 22 262 94 39,
Iwona Mazurkiewicz tel. 22 262 94 57.

 

Tekstylia

W 2017 r. będą obowiązywały następujące uregulowania w zakresie importu tekstyliów i odzieży do UE:

 1. Kontyngent ilościowy w imporcie towarów pochodzących z Białorusi,
 2. Kontyngent ilościowy w imporcie towarów pochodzących z Korei Północnej,
 3. Limity na uszlachetnianie bierne dla Białorusi.

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz (DOC 46 KB).

Kontyngent ilościowy w imporcie towarów pochodzących z Białorusi.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/354 z dnia 15 lutego 2017r. zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/936 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu, od dnia 23 marca 2017 r. nie obowiązują już kontyngenty ograniczające import tekstyliów i odzieży pochodzącej z Białorusi.

Kontyngent ilościowy w imporcie towarów pochodzących z Korei Północnej.

Warunki importu do UE towarów tekstylno-odzieżowych z Korei Północnej w 2017 r. nie uległy zmianie. Oznacza to, że w 2017 r. nadal obowiązują kontyngenty ustanowione przez UE w rozporządzeniu bazowym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936. Zasady ich rozdysponowania i administrowania zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/2148. Nadal obowiązują transze rozumiane jako maksymalna ilość towarów, na jaką można udzielić pozwolenia. Wysokość kontyngentów dla Korei Płn. została określona w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936. Zasady rozdysponowania i administrowania kontyngentami dla Korei Płn., a także wykaz towarów wraz z kodami oraz podziałem na grupy i kategorie, pozostają bez zmian w stosunku do 2016 r.

Limity na uszlachetnianie bierne dla Białorusi.

W 2017 r. nadal będą obowiązywały limity na uszlachetnianie bierne dla Białorusi. Powyższe oznacza, że Komisja Europejska oczekuje na przekazanie ze strony krajów członkowskich UE zapotrzebowań na uszlachetnianie bierne wyrobów tekstylno-odzieżowych w 2017 r. dla Białorusi. 

Wzorem lat ubiegłych, Komisja Europejska będzie przyjmowała od tzw. „przedsiębiorców tradycyjnych” zapotrzebowania na limity ilościowe dotyczące towarów tekstylnych i odzieżowych pochodzących z Białorusi, objętych procedurą uszlachetniania biernego w roku 2017. Dla procedury uszlachetniania biernego w przypadku Białorusi, Komisja Europejska zarezerwowała dla "przedsiębiorców tradycyjnych" 90% limitów. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej (EC) Nr 3036/94, aby móc ubiegać się o możliwość objęcia procedurą  uszlachetnienia biernego towarów tekstylnych i odzieżowych przedsiębiorca musi:wytwarzać wyroby, które są podobne i charakteryzują się tym samym stopniem przetworzenia co produkty kompensacyjne, odnośnie których składany jest wniosek o objęcie procedurą uszlachetnienia biernego, oraz przeprowadzać w swojej fabryce główne procesy produkcyjne, przynajmniej szycie i składanie, lub roboty dziewiarskie w przypadku w pełni wymodelowanej odzieży uzyskanej z przędzy.  

Wielkości niezarezerwowane dla przedsiębiorców tradycyjnych będą do dyspozycji  przedsiębiorców nietradycyjnych. Zaznaczamy, że również i ta kategoria przedsiębiorców musi spełniać warunki z rozporządzenia 3036/94. Ilości dla przedsiębiorców nietradycyjnych będą rozdysponowane według zasady „kto pierwszy ten lepszy”, zgodnie z art. 3 pkt 5 rozporządzenia 3036/94. Zapotrzebowanie należy złożyć w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00 – 507 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2017 r. Zapotrzebowanie należy złożyć na załączonym formularzu (PDF 11 KB) w formacie pdf (ogólna ilość towarów z podziałem na kategorie towarowe), poprzedzając go pismem przewodnim z informacjami dotyczącymi wszelkich danych teleadresowych zgłaszającego i jego podpisem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących tekstyliów i odzieży, prosimy o kontakt z Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Ines Sobstyl tel 22 262 94 71.

Surowiec diamentowy

Rozporządzenie Rady nr 2368/2002 zawiera przepisy regulujące zarówno przywóz surowca diamentowego do Unii Europejskiej, jak i wywóz takiego towaru z obszaru Unii Europejskiej.

„Surowiec diamentowy” oznacza diament, który jest nieobrobiony lub tylko przepiłowany, przecięty lub zgrubnie obrobiony i kwalifikuje się zgodnie ze Zharmonizowanym Systemem Oznaczania i Kodowania Towarów w pozycjach 7102 10, 7102 21 oraz 7102 31 (kod HS).

Import

Przywóz surowca diamentowego do Unii Europejskiej jest możliwy wyłącznie po łącznym spełnieniu niżej wymienionych warunków:

 1. dokonując importu należy zgłosić surowiec diamentowy organowi wspólnotowemu [1], oraz przedstawić stosowny Certyfikat Kimberley [2] potwierdzony (wydany) przez właściwy organ uczestnika [3];
 2. surowiec diamentowy powinien być umieszczony w pojemnikach uniemożliwiających nieupoważniony do nich dostęp, a pieczęcie zastosowane przy wywozie przez tego uczestnika muszą być nienaruszone;
 3. certyfikat wyraźnie musi określać przesyłkę, do której się odnosi.

[1] organy unijne zostały wymienione w załączniku nr III do 2368/2002/WE – obecnie w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Belgii, Czechach, Rumunii i Portugalii - lista organów

[2] w obrocie funkcjonują wyłącznie Certyfikaty eksportowe; nie wystawia się certyfikatów na import

[3] Pod pojęciem organu uczestnika rozumie się właściwe organy państwa uczestniczącego w Procesie Kimberley. Państwa te zostały wymienione w załączniku nr II do rozporządzenia 2368/2002/WE

Jeżeli surowiec diamentowy jest wprowadzany na obszar Unii Europejskiej poprzez polską część wspólnotowej granicy celnej, powinien on być objęty procedurą tranzytu, w celu dostarczenia towaru do właściwego organu unijnego. Importer jest odpowiedzialny za odpowiedni transport surowca diamentowego oraz ponosi jego koszty.

Organ unijny ma do wyboru jeden z następujących sposobów sprawdzenia, czy zawartość pojemnika jest zgodna z danymi szczegółowymi umieszczonymi na odpowiednim Certyfikacie:

 • może otworzyć każdy pojemnik w celu takiej weryfikacji,
 • może zidentyfikować pojemniki, które mają być otwarte w celu takiej weryfikacji na podstawie analizy ryzyka lub równoważnego systemu, który pozwala na wnikliwe rozpatrzenie ładunku surowca diamentowego.

Przy czym Organ unijny jest zobligowany ukończyć taka weryfikację bez zbędnej zwłoki. Jeśli Organ unijny stwierdzi, że warunki dokonania importu są spełnione potwierdzi to na oryginalnym Certyfikacie i dostarczy importerowi uwierzytelnioną i odpowiednio zabezpieczoną przed fałszowaniem kopię tego potwierdzonego Certyfikatu. Ta procedura potwierdzenia jest dokonywana w terminie 10 dni roboczych od przedłożenia Certyfikatu.

Jeśli Organ unijny stwierdzi, że warunki dokonania importu nie zostały spełnione, to zatrzyma ładunek. Jeżeli jednak organ unijny uzna, że niespełnienie warunków jest nieświadome lub nieumyślne lub jest wynikiem działania innego organu, może kontynuować potwierdzenie i zwolnić ładunek, ale dopiero po tym jak zostaną podjęte niezbędne środki dla wypełnienia warunków importowych.

Eksport

Wywóz z Unii Europejskiej surowca diamentowego jest możliwy wyłącznie po kumulatywnym spełnieniu niżej wymienionych warunków:

 1. każdej wysyłce zawierającej surowiec diamentowy musi towarzyszyć odpowiedni Certyfikat unijny (Certyfikat Kimberley) wydany i potwierdzony przez Organ unijny;
 2. surowiec diamentowy powinien być umieszczony w pojemnikach uniemożliwiających nieupoważniony do nich dostęp oraz zapieczętowanych.

Organ unijny wydaje certyfikaty Kimberley eksporterowi, gdy ustali, że:

 • eksporter dostarczył dowód, że surowiec diamentowy, dla którego wnioskuje o wydanie Certyfikatu, został legalnie przywieziony, tj. zgodnie warunkami przewidzianymi dla importu takiego towaru;
 • wszystkie wymagane informacje na Certyfikacie są prawidłowe;
 • surowiec diamentowy jest rzeczywiście przeznaczony do wwozu na terytorium uczestnika procesu Kimberley oraz
 • surowiec diamentowy będzie przewożony w pojemniku odpornym na manipulacje.

Organ unijny nie potwierdzi Certyfikatu unijnego, dopóki nie zweryfikuje, czy zawartość pojemnika odpowiada szczegółowym danym umieszczonym na formularzu Certyfikatu i czy pojemnik odporny na manipulacje zawierający surowiec diamentowy został następnie zaplombowany na odpowiedzialność tego organu. Podobnie jak w przypadku systemu importowego, Organ unijny ma do wyboru jeden z następujących sposobów sprawdzenia, czy zawartość pojemnika jest zgodna z danymi szczegółowymi umieszczonymi na odpowiednim Certyfikacie:

 • może otworzyć każdy pojemnik w celu takiej weryfikacji,
 • może zidentyfikować pojemniki, które mają być otwarte w celu takiej weryfikacji na podstawie analizy ryzyka lub równoważnego systemu, który pozwala na wnikliwe rozpatrzenie ładunku surowca diamentowego.

Organ unijny dostarcza eksporterowi poświadczoną i odpowiednio zabezpieczoną przed fałszowaniem kopię Certyfikatu unijnego, który potwierdził. Eksporter przechowuje wszystkie dostępne kopie przez co najmniej trzy lata. Certyfikat unijny jest ważny nie dłużej niż przez dwa miesiące od daty wydania. Jeśli surowiec diamentowy nie zostanie wywieziony w tym terminie, Certyfikat unijny należy zwrócić organowi, który go wydał.

Jeśli Organ unijny ustali, że ładunek surowca diamentowego, dla którego wymagany jest Certyfikat unijny, nie spełnia warunków eksportowych, organ ten zatrzyma ładunek.Jeżeli jednak organ unijny uzna, że niespełnienie warunków jest nieświadome lub nieumyślne lub jest wynikiem działania innego organu, może kontynuować potwierdzenie i zwolnić ładunek, ale dopiero po tym jak zostaną podjęte niezbędne środki dla wypełnienia warunków eksportowych.

Zgodnie z wymogami Procesu Kimberley, Certyfikat, sporządzany w języku angielskim (dopuszcza się także możliwość sporządzenia tego dokumentu dodatkowo w innej wersji językowej), powinien zawierać następujące elementy:

 1. tytuł "Certyfikat Proces Kimberley";
 2. oświadczenie, że surowiec diamentowy znajdujący się w przesyłce, dla której wystawiono ten dokument, był traktowany zgodnie z wymogami Procesu Kimberley;
 3. kraj pochodzenia;
 4. kraj przywozu;
 5. numer Certyfikatu;
 6. datę wydania oraz termin ważności;
 7. dane pozwalające zidentyfikować importera oraz eksportera;
 8. wagę surowca diamentowego w karatach oraz jego wartość w USD;
 9. kod CN albo HS;
 10. liczbę paczek w przesyłce;
 11. podpis uprawnionej osoby oraz pieczęć urzędu poświadczającego dokument upoważniający do wywozu.

Wzór unijnego Certyfikatu został określony w załączniku nr IV do rozporządzenia Rady nr 2368/2002/WE.

Jeśli chodzi o tranzyt, wymogi Procesu Kimberley wyłączają kwestie certyfikacji, a skupiają się wyłącznie na tym, żeby przesyłka w tranzycie „weszła” i „wyszła” w stanie nienaruszonym.

Zachęcamy także do zapoznania się z wytycznymi  (PDF 1 MB) opracowanymi przez Komisję Europejską w sprawie zasad obrotu surowcem diamentowym wynikających z przepisów UE oraz raportem  (PDF 200 KB) rocznym UE nt. Procesu Kimberley (EU Annual Report 2012).

W celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień, prosimy o kontakt z: Mateusz Okulus Email: Mateusz.Okulus@mpit.gov.pl

Towary, które mogłyby być wykorzystywane do tortur

Obrót towarami, które mogłyby być wykorzystane do tortur, reguluje rozporządzenie Rady UE nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

W tym zakresie obowiązują również:

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 7 czerwca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur (Dz. U. nr 118, poz. 806),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 7 czerwca 2006 r. w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur (Dz. U. nr 118, poz. 807).

Wzory wniosków dla przedsiębiorców ubiegających się o pozwolenia:

 1. o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów, które mogłyby być stosowane do zadawania tortur  (PDF 25 KB))
 2. o udzielenie pozwolenia na przyjmowanie lub dostarczanie pomocy technicznej związanej z towarmi, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur (PDF 32 KB))

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Ines Sobstyl tel 22 693 53 63

Drewno

Rosja stosuje cła eksportowe na wywóz ze swojego terytorium drewna.

Rosyjskie cła eksportowe dotyczą także dostaw na obszar celny UE, w tym Polski. W wyniku bilateralnego porozumienia UE – Rosja, zawartego w ramach procesu akcesji Rosji do Światowej Organizacji Handlu (ang. WTO), UE wynegocjowała możliwość obniżenia rosyjskich ceł eksportowych na eksport do UE określonej ilości wybranego rodzaju drewna iglastego (kontyngent taryfowy).

Porozumieniu towarzyszy także protokół między Unią Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (PDF 818 KB) w sprawie warunków technicznych przy zastosowaniu Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacją Rosyjską dotyczącego zarządzania kontyngentami taryfowymi mającymi zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej.

Powyższe porozumienie dotyczy 4 pozycji drewna świerkowego oraz 4 pozycji drewna sosnowego. W przypadku drewna świerkowego, objętego ww. porozumieniem łączna ilość towaru w eksporcie do UE, które korzysta z obniżonego rosyjskiego cła eksportowego wynosi 5 960,6 tys. m3 w skali roku kalendarzowego. Obniżone cło w eksporcie tego drewna świerkowego z Rosji do UE wynosi 13 proc.

W przypadku drewna sosnowego, objętego tym porozumieniem łączna ilość towaru w eksporcie do UE, które korzysta z obniżonego rosyjskiego cła eksportowego wynosi 3 645,9 tys. m3 w skali roku kalendarzowego. Obniżone cło w eksporcie tego drewna sosnowego z Rosji do UE wynosi 15 proc.

Poza kwotą kontyngentu taryfowego, Rosja stosuje wyższe cło eksportowe zgodnie ze swoim wewnętrznym prawem.

Z uwagi na fakt, że w tym przypadku chodzi o możliwość eksportu z Rosji do UE z zastosowaniem niższej stawki rosyjskiego cła eksportowego, właściwe władze rosyjskie będą wydawały swoim eksporterom stosowne pozwolenia na wywóz, oznaczające możliwość dostępu do kontyngentu taryfowego. Władze rosyjskie wydajają pozwolenia na wywóz na podstawie oryginału, duplikatu lub kopii zezwolenia na dostęp do kontyngentu taryfowego wydanego unijnemu importerowi przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (niezależnie od innych wymogów, które zgodnie z prawem rosyjskim obowiązują rosyjskich eksporterów tj. przedstawienia należycie wypełnionego wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz, kopii umowy na dostawę drewna, kopii dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie rosyjskiego wnioskodawcy w rosyjskich organach podatkowych i kopii dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za pozwolenie).

13 czerwca 2012 r. Komisja Europejska opublikowała ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 498/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE, L 152 z 13.06.2012 r. s. 28). Jest to rozporządzenie wykonawcze, zgodnie z którym UE zarządza ww. kontyngentami taryfowymi tj. wydaje unijnym importerom zezwolenia na dostęp do kontyngentu taryfowego. Z dniem 22 kwietnia 2016 r. rozporzadzenie KE nr 498/2012 zostało zmienione rozprzadzeniem KE nr 2016/623.

Wykaz pozycji taryfowych drewna korzystającego z możliwości obniżenia rosyjskiego cła eksportowego wraz z opisem został określony w załączniku I do ww. rozporządzenia KE nr 498/2012 z późn, zm. (wykaz ten zawiera także zestawienie unijnych i rosyjskich kodów celnych).

Zezwolenia na dostęp do kontyngentów taryfowych wydają właściwe organy państw członkowskich UE (w przypadku Polski organem właściwym jest Minister Rozwoju), na podstawie wniosków składanych przez importerów. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na dostęp do kontyngentów taryfowych jest określony w załączniku II do ww. rozporządzenia KE nr 498/2012 (z późn, zm.). Zezwolenie na dostęp do kontyngentu taryfowego jest wydawane na ilość towarów określoną w umowie lub umowie przedwstępnej, zawartej pomiędzy eksporterem a importerem, z uwzględnieniem przewidzianych rozporządzeniem KE nr 498/2012 (z późn, zm.) pułapów i transz.

W danym roku kalendarzowym wprowadzono dwa okresy, dla których będą obowiązywały dwie metody zarządzenia kontyngentem taryfowym (art. 3 rozporządzenia KE nr 498/2012 z późn, zm.):

 1. dla wniosków złożonych do 31 maja każdego roku („pierwsza część okresu obowiązywania kontyngentu”) KE przyznaje kontyngenty taryfowe zgodnie z kategoriami „tradycyjnych” lub „nowych” importerów;
 2. dla wniosków złożonych od 1 czwerwca („druga część okresu obowiązywania kontyngentu”) KE przyznaje ilości pozostałe w ramach kontyngentów taryfowych zgodnie z porządkiem chronologicznym, w jakim otrzymała powiadomienia od właściwych organów państw członkowskich o wnioskach złożonych przez poszczególnych importerów.

W pierwszej części okresu obowiązywania kontyngentu (dla wniosków złożonych do 31 maja każdego roku), będzie obowiązywał następujący podział (art. 4 rozporządzenia KE nr 498/2012 z późn, zm.):

 1. po 70 proc. w ramach obu grup produktów (drewno świerkowe i drewno sosnowe) – dla importerów tradycyjnych,
 2. po 30 proc. w ramach obu grup produktów (drewno świerkowe i drewno sosnowe) – dla importerów nowych.

W pierwszej części okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego (dla wniosków złożonych do 31 maja każdego roku):

1. zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia KE nr 498/2012 (z późn, zm.), importer tradycyjny może wystąpić o zezwolenie na dostęp do konkretnej części kontyngentu taryfowego (drewno świerkowe i/lub drewno sosnowe) do wysokości pułapu obliczanego zgodnie z art. 6 ust 2 rozporządzenia KE nr 498/2012 (z późn, zm.).

2. importerom nowym będą przydzielane zezwolenia na dostęp do kontyngentu dla każdej z grupy produktów (drewno świerkowe, drewno sosnowe) zgodnie z porządkiem chronologicznym, przy czym w wysokości maksymalnie 1,5 proc. kontyngentu dla każdej z grupy produktów (tzw. transza) – art. 4 ust 2 i 3 rozporządzenia KE nr 498/2012z późn, zm.).

Jeżeli w wyniku takiego podziału, pozostaną jeszcze jakieś ilości kontyngentu do rozdysponowania, to w drugiej części okresu, będzie obowiązywał podział zgodnie z porządkiem chronologicznym, w jakim KE otrzymała powiadomienia od właściwych organów państw członkowskich o wnioskach złożonych przez poszczególnych importerów. Każdemu importerowi będzie można przyznać maksymalnie 5 proc. kontyngentu dla każdej z grupy produktów (tzw. transza) – art. 5 rozporządzenia KE nr 498/2012.

Importer tradycyjny to przedsiębiorca, który udowodni fakt dokonania importu w określonej wielkości w okresie referencyjnym. W tym konkretnym przypadku „tradycyjni importerzy” oznaczają importerów, którzy mogą dowieść, że w momencie składania wniosku o zezwolenie na dostęp do kontyngentu (art. 5 ust. 3 lit. a protokołu):

 1. otrzymali i wykorzystali zezwolenia na dostęp do kontyngentu taryfowego produktów z danej grupy w każdym z poprzednich dwóch okresów obowiązywania kontyngentu; oraz
 2. przywieźli z Rosji do UE średnio co najmniej 5 000 m3 produktów objętych w każdym z poprzednich dwóch okresów obowiązywania kontyngentu taryfowego; Pozostali importerzy mają status importerów nowych (art. 5 ust. 3 lit. b protokołu).

Oświadczenie importera tradycyjnego (DOC 35 KB).

Formularz wniosku (DOC 41 KB).

Wnioski o zezwolenie na dostęp do kontyngentu taryfowego i obowiązki importera

 • Kwestie wniosków, w tym formularza na którym takie wnioski się składa, zostały uregulowane w art. 10 rozporządzenia KE nr 498/2012 (z późn, zm.).
 • Wzór wniosku, wraz z wymaganym oświadczeniem, został określony w załączniku II do rozporządzenia KE nr 498/2012 (z późn, zm.).
 • Wnioski składa się do właściwego organu państwa członkowskiego UE (w przypadku Polski organem właściwym jest Minister Rozwoju - Departament Handlu i Usług).
 • Spośród obowiązków ciążących na wnioskodawcach, wskazanych w tym przepisie, należy zwrócić uwagę, na obowiązek poddawania danych produktów przetwarzaniu na obszarze celnym Unii, nadającemu im pochodzenie unijne zgodnie z art. 24 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (Dz.U. UE L 302 z 19.10.1992, s. 1). Poddanie danych produktów przewidzianemu przetwarzaniu powinno nastąpić w ciągu roku od dnia, w którym właściwe organy celne przyjęły zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego obrotu.
 • Nieprzestrzeganie obowiązków, określonych w art. 10 do rozporządzenia KE nr 498/2012 (z późn. zm.), będzie uznawane za niewykorzystanie zezwolenia w całości lub w części, co będzie miało swoje konsekwencje w postaci pomniejszenia pułapów przyznawanych importerowi tradycyjnemu (zgodnie z art. 13 rozporządzenia KE nr 498/2012 z późn, zm.).
 • Należy zwrócić także uwagę na obowiązek importerów cyklicznego powiadamiania właściwego organu państwa członkowskiego UE, od którego otrzymali zezwolenie (w przypadku Polski organem właściwym jest Minister Rozwoju) o swoim faktycznym imporcie za okres ostatnich 3 miesięcy (powiadomienia - nie później niż 15 dni kalendarzowych po końcu co trzeciego miesiąca) – art. 11 rozporządzenia KE nr 498/2012 z późn, zm.),
 • Kolejnym istotnym obowiązkiem importera jest współpraca z właściwym organem państwa członkowskiego UE (w przypadku Polski z Ministrem Rozwoju, od którego otrzymali zezwolenie) w przypadkach niewykorzystania udzielonego zezwolenia (art. 12 rozporządzenia KE nr 498/2012 z późn, zm.).
 • Należy także zwrócić uwagę na przepisy art. 13 i 14 rozporządzenia KE nr 498/2012 (z późn, zm.), określające sposób pomniejszania pułapów dla importerów tradycyjnych w przypadku niewykorzystania udzielonych zezwoleń.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień, prosimy o kontakt z Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorst Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Ines Sobstyl tel 22 262 94 71

Pozwolenia, opłaty skarbowe

Opłata skarbowa za wydanie pozwoleń w zakresie handlu z krajami trzecimi wynosi 82 zł (nie dotyczy dokumentu nadzoru).

W przypadku złożenia pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Dowód opłaty należy dołączyć do wniosku.Opłatę należy wnieść na następujący rachunek: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy Ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 (dopisek: opłata skarbowa za ............). Osoby spoza granic Polski winny posłużyć się numerem: SWIFT CODE: CITIPLPX IBAN: IBAN (space) PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Rozwoju Departament Handlu i Usług Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Wnioski składane osobiście są przyjmowane i rejestrowane w Kancelarii Ogólnej w godzinach 8.15-16.00 w gmachu głównym Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.Pozwolenia wysyłane są pocztą przez Kancelarię Ogólną Ministerstwa Rozwoju za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo informujemy, że wszelkie informacje m.in. o trybie rozpatrywania wniosków oraz o terminie wydania decyzji udzielane są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez pracowników Departamentu Handlu i Usług, prowadzących merytorycznie sprawy.