Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Monitoring realizacji Agendy 2030

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018

Prezentujemy pierwszy raport z realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju. Raport opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 r.

Szczegółowe ustosunkowanie się do uwag zgłoszonych w konsultacjach

ODPOWIEDZI formularz (XLSX 75 KB)                     Odpowiedzi pisma (XLSX 51 KB)

Projekt raportu nt. realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w wersji przekazanej do konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018. 

Raport zostanie zaprezentowany podczas pierwszego przeglądu wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030 ONZ, który odbędzie się w lipcu 2018 r.

Raport był przedmiotem konsultacji społecznych, które trwały do 27 kwietnia.

Dziękujemy za udział w konsultacjach. Obecnie analizujemy przekazane przez Państwa uwagi i opinie.

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla

Centralną platformą działań mających na celu monitorowanie i przegląd wdrażania Agendy 2030 na poziomie ONZ jest Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (High Level Political Forum - HLPF), które zbiera się co roku pod auspicjami Economic and Social Council (ECOSOC) oraz raz na cztery lata pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego. Pełne wykorzystanie forum politycznego wysokiego szczebla jako platformy dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy krajamistanowić będzie cenne źródło inspiracji dla Polski w procesie osiągania SDGs na gruncie krajowym. 

Narodowe przeglądy z wykonywania Agendy 2030

Narodowe przeglądy z wykonywania Agendy 2030 - dobrowolne i oparte na wytycznych określonych w raporcie Sekretarza Generalnego ONZ – przeprowadzane są w ramach corocznych sesji  HLPF. Pokazują one podejście krajów do implementacji SDGs i postępy w ich realizacji. Oczekuje się, że każdy kraj dokona przeglądu minimum 2-krotnie do 2030 r.

Pierwszy przegląd wybranych krajów odbył się na posiedzeniu HLPF w 2016 r. Jako pierwsze swój raport z wdrażania SDGs zaprezentowały: Chiny, Kolumbia, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gruzja, Madagaskar, Meksyk, Czarnogóra, Maroko, Norwegia, Filipiny, Republika Koreańska, Samoa, Sierra Leone, Szwajcaria, Togo, Turcja, Uganda, Wenezuela.

Podczas przeglądu w 2017 r. raport z wdrażania Agendy 2030 przedstawiły 43 kraje, w tym 10 krajów z UE.

W lipcu 2018 r. odbędzie się pierwszy przegląd wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030. Oprócz Polski swoje przeglądy zaprezentuje również 46 krajów ONZ, w tym 9 krajów z UE.