Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Monitoring realizacji Agendy 2030

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018

Prezentujemy pierwszy raport z realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju. Raport opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport był przedmiotem konsultacji społecznych, które trwały do 27 kwietnia. Został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 r. i zaprezentowany przez Panią Minister Jadwigę Emilewicz podczas Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ w Nowym Jorku w dniu 17 lipca 2018 r. 

Szczegółowe ustosunkowanie się do uwag zgłoszonych w konsultacjach

ODPOWIEDZI formularz (XLSX 75 KB)                     Odpowiedzi pisma (XLSX 51 KB)

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla

Centralną platformą działań mających na celu monitorowanie i przegląd wdrażania Agendy 2030 na poziomie ONZ jest Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (High Level Political Forum - HLPF), które zbiera się co roku pod auspicjami Economic and Social Council (ECOSOC) oraz raz na cztery lata pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego. Pełne wykorzystanie forum politycznego wysokiego szczebla jako platformy dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy krajamistanowić będzie cenne źródło inspiracji dla Polski w procesie osiągania SDGs na gruncie krajowym. 

Narodowe przeglądy z wykonywania Agendy 2030

Narodowe przeglądy z wykonywania Agendy 2030 - dobrowolne i oparte na wytycznych określonych w raporcie Sekretarza Generalnego ONZ – przeprowadzane są w ramach corocznych sesji  HLPF. Pokazują one podejście krajów do implementacji SDGs i postępy w ich realizacji. Oczekuje się, że każdy kraj dokona przeglądu minimum 2-krotnie do 2030 r.

Pierwszy przegląd wybranych krajów odbył się na posiedzeniu HLPF w 2016 r. Jako pierwsze swój raport z wdrażania SDGs zaprezentowały: Chiny, Kolumbia, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gruzja, Madagaskar, Meksyk, Czarnogóra, Maroko, Norwegia, Filipiny, Republika Koreańska, Samoa, Sierra Leone, Szwajcaria, Togo, Turcja, Uganda, Wenezuela.

Podczas przeglądu w 2017 r. raport z wdrażania Agendy 2030 przedstawiły 43 kraje, w tym 10 krajów z UE.

W lipcu 2018 r. odbył się pierwszy przegląd wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030. Oprócz Polski swoje przeglądy zaprezentowało również 45 krajów ONZ, w tym 9 krajów z UE. Polskiej delegacji przewodniczyła Minister Przedsiębiorczości i Technologii - Pani Jadwiga Emilewicz. Dokonania Polski współprezentowali przedstawiciele Grupy Azoty, start-upu SatAgro oraz Global Compact Network Poland. Minister Emilewicz zaprezentowała w wymiarze społecznym programy: 500+, 75+ oraz Konstytucję dla nauki – prawo 2.0., w wymiarze gospodarczym program Start in Poland, Polską strefę ekonomiczną oraz Konstytucję dla biznesu, a w wymiarze środowiskowym program Stop smog. Grupa Azoty przedstawiła informację o edukowaniu rolników nt. używania nawozów. Grupa realizuje także program Idea4Azoty, który wspiera powstawanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu środowiska, odpadów, biotechnologii itp. Jednym z beneficjentów programu jest start-up SatAgro, który stworzył aplikację monitorującą użycie nawozów i optymalizującą nawożenie. Global Compact Network Poland poinformował o współpracy z administracją w zakresie jakości powietrza, przeciwdziałania korupcji, gospodarki wodnej, zanieczyszczenia plastikiem, etyki i praw człowieka w biznesie. Tym samym, angażując w wydarzenie interesariuszy Agendy 2030 z sektora prywatnego i pozarządowego Polska dała przykład partnerskiego podejścia do wdrażania Agendy 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju i udowodniła, że Agenda 2030 jest ważna nie tylko dla przedstawicieli administracji.